Busuku obuhle

(Silent night)

Busuku obuhle kuthule ke konke tu
emzini waseBhethlehema
uMsindisi azelwe kuwo
makadunyiswe uYesu .

Busuku obuhle abelusi nabaya
bethandaza eBhethlehema
nengelosi zicula zithi
Uzuko, uzuko, kuThix’ ophezulu .

Busuku obuhle uMsindisi nankuya
eze kuthi eBhethlehema
eze kusisindisa thina
masimncome, simbonge kude kube nini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.