Mariya Sikhusele

Mariya Sikhusele kumkanikazi wethu
sigcine kwinkathazo zelizwe elikhoyo
Nina ongumangaliso simanye noYesu
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Sizinikela kuwe sibe ngabakho mpela
Zonk’ iintliziyo zethu zigcine kuyw’ eyakho
Mazimanyane noYesu nasebunzimeni
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Hlala phakathi kwethu sisondeze kuYesu
Sabel’ iimfemfe zakho thina nabantu bonke
unothando olukhulu uzele yinceba
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Masikhonze uYesu unyana kaMariya
zinqule zonk’ iintlanga kuKristu INkosi
senz’ umqondiso wothando sithembele kuye
asiyi kutshabalala emkhombeni wakhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.