Yesu uyandithanda

Yesu uyandithanda Mna
weza apha kulo mhlaba
wanikel’ ubom bakho
wandifel’ emnqamlezweni.

O ndinga ndingakuthanda
wena Yesu mhlobo wam
njengokuba undithanda
wena wafa ngenxa yam.

Ndikuthande ke ngakumbi
ngentliziyo yonk’ eyam
ndikuthande nangamandla
nangengqondo yonke yam.

Ndikuthand’ elusizini
ndikuthande eluvuyweni
ndikuthande ekuguleni
ndikuthande ndiphilile.

Ndikuthande ndisaphila
ndikuthande xa ndifayo
ndikuthande naphakade
wena uligugu lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.