Ah Ntliziyo yomkhululi

Ah Ntliziyo yomkhululi
wena mthombo wal’ uthando,
sikubonga ngentliziyo
nangomlo, Nkosi Yesu
sesibonga ngentlokoma
ngentliziyo zethu zonke.

Intliziyo yakho,Yesu
isiphakamisa njalo
lonk’ usizi luyaphela
xa ke sikukhumbulayo.
Yonk’ inyhweba nolonwabo
zifunyanwa kuyo kanye.

3. Ah Ntliziyo eyingcwele/ naku Simi phambi kwakho/ khawuvume isicelo/ seentliziyo zethu esi:yenz’ ukuba sikuthande/ ngeentliziyo zethu zonke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.