Hlanganani zizwe zonke

Hlanganani zizwe zonke
nize kumsindisi wenu
nizibek’ entliziyweni
yomkhululi wenu nonke
Udunyiswe Yesu Kristu
siyakholwa kuwe njalo
Udunyiswe, Yesu Kristu
siyakholwa kuwe.

Ah Ntliziyo yoMsindisi
ulithemba labonayo
singasinda ngawe wedwa
owafela thina boni
Udunyiswe Yesu Kristu
siyathemba kuwe njalo
Udunyiswe Yesu Kristu
siyathemba kuwe njalo .

Intliziyo yakho Yesu
ingumthombo wokuthanda
nenceba ilungile
ifanele ukuthandwa
Udunyiswe Yesu Kristu
sakuthanda wena njalo
Udunyiswe Yesu Kristu
sakuthanda wena njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.