Makubekho uzuko

Makubekho uzuko
kukumkani wethu
owabongwa ngabantu
ngengoma zovuyo.

Ungukumkani wethu
Nyana kaDavide
makabongwe ozayo
egameni le nkosi.

Umkhosi weeNgelosi
uyambonga nawo
nabantu, neento zonke
babonga besithi.

Abantu bakudala
babekuzukisa senz’
umthandazo thina
neendumiso kuwe.

Bakubonga ngeengoma
ungekev’ iintlungu
Sibonga ngazo nathi
wen’ Ophezu konke.

Wathi indumiso yabo
wayamkela, Nkosi
nemithandazo yethu
yamkela ke njalo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.