Xa bendiyintsimbi

Xa bendiyintsimbi ngendicula njalo
beve bonk’abantu ilizwi lam lisithi
Ave Mariya, Ave Mariya, Ave Mariya.

Xa bendiyintaka ngendicul’ ingoma
zivuy’ iintliziyo zakundiva ndisithi
Ave Mariya, Ave Mariya , Ave Mariya.

Ma odumileyo zukholiseke ndim
xa ndikwazisayo kulo lonke ilizwe
Ave Mariya, ave Mariya, Ave Mariya.

Ngayo yonk’ iimihla ndibulisa kuwe
Nasekufeni kwam ndivumele ukuthi
Ave Mariya, Ave Mariya, Ave Mariya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.