Njengoko ndinjalo

Njengoko ndinjalo Nkosi
ndithembele kuwe wedwa
nguwe ondibizileyo
kungoko ndizayo.

Akukho limbi icebo
ndingaphumelela ngalo
nguw’ ongandincedisayo
kungoko ndizayo.

Ndiphakathi kwamadabi
andithandabuzisayo
andibangel’ ukoyika
kungoko ndizayo.

Ndilihlwempu ndiyimfama
andiphili ngenxa zonke
nguw’ onokundiphilisa
kungoko ndizayo.

Ndingonje ke wondamkela
uxolele, uvuyise
ngokwesakhw’ isithembiso
kungoko ndizayo.

Olo thando lwakho,Nkosi
lundincamisile kanye
mandibe ngowakho Nkosi
kungoko ndizayo.

Mandandise Nam uthando
ndiphelise zonk’ iinkcuku
phakathi kwezizwe zonke
kungoko ndizayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.