Akunalusizi kufa!

Akunalusizi kufa!
akunako ukucengwa
ngamawaka obutyebi
akunako ukuthengwa.

Bubuninzi beenyembezi
akunakushukunyiswa
ziingxakeko esinazo
akunakuphazanyiswa.

Kodwa, kuye okholwayo
kulithemb’ ukuza kwakho
usisothunywa soxolo
nax’ ufikile ngobungxamo.

Izothuso zakho, kufa!
azisokumshukumisa
amandl’ akho aphelile
uMkhululi wakoyisa.

Mandiphile ngokwelunga
ize ndif’ ukufa kwalo
zendingabi nakungqunga
lakufik’ ixesha lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.