Amandla kaYosefu

Amandla kaYosefu umondli kaYesu
ngethemba singaxhomekeka kuwo
ngokuba uMDali wamenza igosa
nentloko yosapho lwakhe luphela.

Josef owahlangula uYesu
mhlana wayefunwa yinkos’ uHerode
uzubakhusele abatshutshiswayo
ziintshaba zokholo ebomini babo .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.