Bantu bam ndinenzeni?

Bantu bam ndinenzeni?
nindixhom’ emnqamlezweni!
Phendulani! Ndenze ntoni?

EJiphethe ndanilwela,
ndabulal’ amazibulo,
kodwa niyandityakatya.

Ndanikhulul’ eJiphethe,
ndaniwez’ ulwandle olubomvu,
kodwa nindibek’ ityala.

Ndanenzel’ indlela elwandle,
Nawela nichwayitile,
nindihlaba ephangweni.

Ndanikhokela ngelifu.
Endleleni ey’ ekhaya,
nandizisa kuPilato.

Ndanityis’ iman’entlango,
Ndanondla ngamandl’ am,
kodwa niyandityakatya.

Ndanisez’amanz’ eweni,
Ndaniqabul’ unjani,
Nina nandinik’ inyongo.

Ndaninik’ ilizw’ elihle,
Elobisi kwanobusi,
nandingxeka ngengcongolo.

Ndaninika ookumkani
balaeul’ ilizwe lenu,
Nina nandithwes’ ameva’

Ndanenz’ uhlanga olukhulu,
Ndaniphakamisa kanye,
nandixhom’ emnqamlezweni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.