Ndakuqala umnqamlezo

Ndakuqala umnqamlezo
afe kuwo uMsindisi
ndoncama yonk’ iinzuzo yam
ndililahle nekratshi lam.

Mandingaqhayisi Nkosi
kungengomnqamlezo wakho
konke ukuzithemba kwam
ndikuncama ngenxa yakho.

Khawubone lowo mzimba
apho kwampompoz’ igazi
wakha walubon’ uthando
luxubene nosizi?

Zonk’ iindyebo endinazo
abdingenikeli ngazo
mandizenze mna idini
ndixabise olo thando.

Kuye owafel’ aboni
ngobunzims nangosizi
Makubekho lonk’ uzuko
ngawo onke amaxesha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.