Yesu Mxoleli

Yesu Mxoleli waboni
ndithoba phambi kwakho
ndidanile ndixakiwe
ngumthwalo wezono zam.

Ndichase lon’ olo thando
owandithanda ngalo
mhla ujing’ emnqamlezweni
ufela izono zam.

Ndidanile Yesu wam
ngenxa yamatyala am
awandenza ndahlukane
nentsikekelelo zakho.

Ngoku sendicel’ uxolo
Mxoleli wamatyala
ndizimisel’ ukulunga
uzundisikelele.

Mhululi welizwe lonke
mhla ndimka kweli lizwe
zendifuman’ ukuphumla
nabangcwel’ ezulwini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.