Yiza Moya onguMdali

Yiza Moya onguMdali
ezintliziyweni zabantu
siph’ ufefe lwaphezulu
thina usidalileyo.

UngumThuthuzeli wena
isipho sikaSomandla
umthombo wobom, umlilo
nomthambiso wobumoya.

Uziziph’ ezisixhenxe
ulidinga likaYise
ungumnwe wesandla sakhe
ufundisa amakholwa .

Khanyisel’ iizimvo zethu
galel’ uthando phakathi
yomeleza uqinise
ubuthathaka nenyama.

Ziguqule zonk’ iintshaba
siph’ uxolo nolonwabo
mawube ngumkhaphi wethu
singenzakali bububi .

UYise simazi ngawe
simqonde ngawe uNyana
nawe Moy’ ovela kubo
zesikholwe kuwe mpela.

Uzuko kuYis’ uMdali
kuNyana onguMsindisi
nakuMoy’ ongcwalisayo
ngoku namaxesha onke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.