Nkosi, ukutshata

Categories Uncategorized, Xhosa Hymns0 Comments

Nkosi, ukutshata oku
kwaba Bantu bakho
z’ukusikelele ngoku
ngokubakho kwakho.

Mabahlanganiswe nguwe
bev’ uyolo lwakho
mabenziwe banye kuwe
bev’ uthando lwakho.

Imihlali engendawo
asiceli yona
sibabongozela, Bawo
ithamsanqa lakho.

Kuzo zonk’ iindlela zabo
mabavume wena
konke ukuhamba kwabo
kulungise wena.