Thixo naba

Thixo naba ababini
benze ngoku umnqophiso
kwanga ukumanywa kwabo
kunga koko kwentliziyo.

Wanga ungabakhokela
apho baya khona Bawo
Hlala nabo njengoYise
uz’ ulawul’ ikhaya labo.

Umanyano lweentliziyo
malufumaneke kuwe
kungengazifungo zodwa
abazenze phambi kwethu.

Omnye athwalele omnye
iinkathazo zomphefumlo
bakhaliphe banyameke
babophane eNkosini.

Wena, Thixo onothando
sikelel’ikhaya labo
luth’ uthando lwaphezulu
lube ngumzekelo kubo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.