kukho abo bazidlayo

Categories Uncategorized, Xhosa Hymns0 Comments

kukho abo bazidlayo
ngobuhle babo
kukho nabakratshileyo
ngobutyebi babo kodwa,
kodwa ekufeni bona
bonke bayafana,
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadumileyo
ngal’ ulwazi labo
kukho nabangcileyo
ngokhalipho lwabo
Kodwa, kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadeliweyo
ngenxa yobuhlwempu
kukho abazintlekisa
ngenxa yobungcwele
Kodwa, Kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.