kukho abo bazidlayo

kukho abo bazidlayo
ngobuhle babo
kukho nabakratshileyo
ngobutyebi babo kodwa,
kodwa ekufeni bona
bonke bayafana,
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadumileyo
ngal’ ulwazi labo
kukho nabangcileyo
ngokhalipho lwabo
Kodwa, kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Kukho abadeliweyo
ngenxa yobuhlwempu
kukho abazintlekisa
ngenxa yobungcwele
Kodwa, Kodwa ekufeni bona
bonke bayafana
omncinane kwanomkhulu
bayatshona engcwabeni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.