Sikuyo indlela

Sikuyo indlela yelizwe lobom
ikhaya labantu bahleli ngenyhweba
Nina ke nahluka KuThixo ngokona
nithini noya na? noyana phezulu.

Usizi, usizi alunakubakho
kwelo zwe , bangcwele abalihambayo
Bahambi kanzima nigqitywa bububi
nithini noya na ? noyana na phezulu.

Kwelo zwe akukho buhlwempu nakanye
ziindyebo neendyebo izintw’ezikhoyo
Isifo asikho hay’ asingebikho
nithini? Noyana? noyana phezulu?

Hambani, bakhonzi, elo zwe lelethu
sinqine iinyameko zalo
ewe ke sohamba ngaphezu kwentaba
sisele amanzi ovuyo phezulu.

Nakana ke,moni,asikulahlanga
simil ‘umzuzwana, simele kwawena
yiza Ke KuThixo az’ akusingathe
akuse kwangoku ekusa phezulu.

Ndicinga ngokuthi,usebunzimeni
usithi: ngubani ongalisusayo
ityal’elingaka lisentliziyweni?
NguYesu kuphela; thandaza kuye

Ndohamba,ndohamba ,ndohamba,
ewe ke,ndohamba, ndisiya phezulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.