Ndikuthembisa

Ndikuthembisa Thixo wam
phambi kweBandla lonke
ndithi ndokhonza wena,Nkosi
ndibe ngumntu wakho mpela.
O Yesu ndiyakubulela
ngokundibizel’ eBandleni
ndada ndakholwa kuwe.

Ndolimamel’ iBandla lakho
elikubambeleyo
elibonis’ indlel’ eyiyo
ngokuhlalisana ngoxolo
Ndobambelela kulo njalo
ndingabi sahlukana nalo
ndide ndifele kulo.

Bawo ndamkele ngobubele
elusatsheni lwakho
uz’ undilondoloze, Yesu
Ezingozini zonke
Wena Moya oyiNgcwele
Zundikhusele ebubini
ndizaliswe ngamandl’akho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.