Baba Nkosi yaphezulu

Baba Nkosi yaphezulu nampa thin’ abantabakho.
Siyancenga sithobile mthume esimthenjisiwe.
Azosus’ izono zethu nobumnyama esikubo.
Asibuyisel’ inhlanhla esalahlekelwa yiyo.

Nkosi bheka ubumnyama obusemhlabeni wonke;
awuthume uMkhanyisi ezekubakhanyisela,
abahlezi emnyameni, bengakwazi wena,
Baba bakuthande njalo njalo bakukhonze, Nkosi yethu.

Yesasani zizwe zonke, ngoba nakhu kusondele
isikhathi sokufika koMsindisi weth’ uJesu.
Woza Mhlengi sikhulule thin’ esingabantabakho,
Baba Nkosi yaphezulu mawufik’ umbuso wakho.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.