Bhek’ uyeza emafini

Bhek’ uyeza emafini owafel’ izoni kanye;
abangcwele abaningi beza naye bejabula.
Alleluya: Alleluya! Alleluya ubuyela emhlabeni.

Amanxeba asekhona awathola ekufeni;
yikho okujabulisa bonke abahlengiweyo
bewabona, bemangele, bemangele,
bejabula phambi kwakhe.

Uyabonw’ amehlo onke, ehlobile
ubukhosi; bon’ ababemdelela abamhlaba
bambulala bamesaba, benovalo
benovalo, ngoba sebemaz’ uJesu.

Ngokushaywa kwecilongo wonk’
umhlaba uzophela; livalek’ izulu futhi
bonke abamzondileyo bayakuzwa izwi
lithi, izwi lithi: uze ukunahlulela.

E! Amen! Mabakhuleke bonke kuye
uMsindisi; thatha, Nkosi’ amandla akho
busa embusweni wakho, Alleluya!
Alleluya! Alleluya! UyiNkosi wena wedwa.

 

One thought on “Bhek’ uyeza emafini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.