E! Jesu Nkos’

E! Jesu Nkos’, sizinikela kuwe,
ukuba sib’ abantabakho njalo,
Ak’usilob’ 
enhliziyweni yakho,
singabe sisabuye sisuleke.

E! Jesu Nkos’ ak’ uhawukele
bonke abasahlezi ezonweni zabo.
Ubadonsel’ enhliziyweni yakho,
babuye bakuthande bakukhonze.

E! Jesu Nkos’ ziland’ izimvu zakho
ezidukile zingenamalusi.
Yikhona koba isibaya sinye,
kub’ umalusi munye wethu sonke.

E! Jesu Nkos’ akothi mhla sifayo,
usamukel’ ekhaya lakh’ elihle,
Siphumulel’ enhliziyweni yakho,
eyisiphethu sentokozo zonke.

One thought on “E! Jesu Nkos’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.