E! Jesu Nkosi yami

E! Jesu Nkosi yami E! nang’ umuntu wakho.
Nang’ekuncenga uzwe amazwi akhe manje.
E! Jesu Mhlengi wami olapha elathini
ngize la kuwe Nkos’oyinqaba yami.

Bheka-ke ngiphephela kuwena Jesu wami,
ngibalekel’ izitha zomphefumulo wami.
E!Jesu Mhlengi…

Sengiyathemba kuwe Wen’ ongamandla ami;
akukho ukwesaba nxa ngikuwena Jesu:
E! Jesu Mhlengi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.