E! Jesu Nkosi yami

Categories Uncategorized, Zulu Hymns0 Comments

E! Jesu Nkosi yami E! nang’ umuntu wakho.
Nang’ekuncenga uzwe amazwi akhe manje.
E! Jesu Mhlengi wami olapha elathini
ngize la kuwe Nkos’oyinqaba yami.

Bheka-ke ngiphephela kuwena Jesu wami,
ngibalekel’ izitha zomphefumulo wami.
E!Jesu Mhlengi…

Sengiyathemba kuwe Wen’ ongamandla ami;
akukho ukwesaba nxa ngikuwena Jesu:
E! Jesu Mhlengi…