E!Nkosi Mdali wethu

E!Nkosi Mdali wethu sibheke thin’abakho,
siphambi kwakho Baba ngaseLathini lakho.
Sivuma kuwe, Nkosi izono zethu zonke
siyazisola ngazo sidabukil’ impela
Wo! Shwele, Nkosi,usixolele, Baba.

Besesilahlekile sachith’ izipho zakho.
Sesibuyela kuwe: Wo! Shwele Nkosi,
Baba.Ak’ usivume futhi sib’ abantwana
bakho,singeke sisaphinda, sikone wena Baba,
Wo! Shwele, Nkosi, usixolele, Baba.

E! Baba onomusa, sigez’ izono
zonke.Uzenze zibe msulwa, izinhliziyo
zethu.Ukuze sifanele, ukuma phambi kwakho,
sethule umhlatshelo, kuwena Bab’ oNgcwele.
Wo! Shwele, Nkosi, usixolele Baba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.