Jesu Nkosi emnene

Jesu Nkosi emnene, Mthandi wethu omuhle,
Jesu siyakuthanda, kalokhu naphakade.

Jesu, Mhlengi wesintu, wena owasifela:
Jesu, siyakwethemba, Msindisi weth’ omuhle.

Jesu, nqaba yezoni, geza izinhliziyo
zethu, thin’abonayo ngeGazi lakh’ elihle.

Uze usamukele mhla simuk’ emhlabeni,
usiyis’ezulwini, sibuse nawe njalo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.