Jesu Nkosi ukulinga

Jesu Nkosi ukulinga kukaSathan’ kuyashisa:
Sesiyafa sesidinga nguwe oyakusisiza.

Jesu Nkosi,sidangele aphelil’ amandla ethu:
Akusiqinise Jesu,Wena oyisinkwa sethu.

Kwasho wen’ uqobo wathi: Ungukudla okuyikho
okuvela ezulwini, sasithenjiswe kona.

Jesu sinkwa sengelosi, woza kith’ usiphamandla,
khona sothi nxa sinawe, singahlulwa ukulingwa.

Jesu, sikhuleka kuwe ukuleliSakramente;
senze sikuthande njalo njengokuba usithanda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.