Jesu omuhle, hlala kimina

Jesu omuhle, hlala kimina.
Wena sithandwa sami esihle.
Jesu omnandi othandekayo.
Nguwena kuphela engimthandayo.

La ngilusizi ngiyakucasha
enhliziyweni yakho Msindisi,
Mhléngi omnene, akungisize,
ungivikele ekulingweni.

Ngizinikela kuwe Msindisi;
kungithathe ngibe ngowakho.
Ngeke ngisuke kuwe nanini,
Wena Malusi wami omuhle.

Ngamhla ngifayo wongamukela,
ngize ngihlale nawe Msindisi.
Wongenamisa lapho phezulu
ngezintokozo zasezulwini

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.