Vuk’ uvuke

Vuk’ uvuke mphefumulo hlabelela amahubo
ubabaze uSomandla uMdabuli wakho konke.
Thokoza-ke ujabule ngoba nakhu kusondele
isikhathi sokufika koMsindisi walomhlaba.

Bheka nansi ingelosi indizela ngasendlini
kuMaria eguqile ethandaza ethobile.
Yath’ ingena yakhuleka yathi: Yethi onenhlanhla,
ngikwazisa okukhulu ngoMsindis’ othenjisiwe.

USomandl’ uPhezukonke ehawukel’ abantu bakhe,
uzothuma uMsindisi abemthembisile kade.
Unenhlanhl’ enkulu wena ngoba nakhu ukhethiwe.
Ngezwi likaNkulunkulu wob’ uMzali wakhe wena.

Wath’ ubezwe lawo mazwi uMaria wamangala,
ngenhliziyo ebongayo wathobel’ uNkulunkulu.
Wathi: Ngiyincekukazi kaSomandl’ uNkulunkulu.
Akwenzeke kimi lokho njengokusho koPhezulu.

Vuk’ uvuke mphefumulo uhlangane noMaria,
uyitus’ iNkosi nawe njengalok’ akwenza yena;
uyibonge ngokulonda imithetho yoMsindisi
owazalwa nguMaria iVirigo elimsulwa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.