Yehlisani uMsindisi

Yehlisani uMsindisi nina mafu namazulu.
Basho njal’ abantu labo. Ababebhekile Njalo
uMsindisi walomhlaba okwathiwa uyofika
Ezekubahlenga bonke ezonweni zabo zonke.

USomandl’ uBaba wethu wezwa ukukhala kwabo.
Wathi ehawukel’ abantu wanikela iNdodana.
Wathuma-ke ingelosi iye kuMaria ithi:
“Uzozala iNdodana enguMhlengi wabo bonke”.

Wavuma-ke uMaria wathi: Ngiyincekukazi;
akwenzeke kimi phela njengokusho koPhezulu,
awusumehlel’uMoya izwi lab’ inyama kuye.
Sesizozalelw’ uMhlengi onguKrist’ iNkosi yethu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.