Bheka nans’ iNkosi

Bheka nans’ iNkosi yakho isonqamlezweni.
Ibethelwe ngenxa yakho wena oyisoni.
“Buy’ ubuye” isho njalo. “Buya uze kimi,
nxa uthanda ukuphila; buya uze kimi”.

Yima soni! Awulizwe izwi loMkhululi

okumema ethi “Buya, phuma engozini”.
Buya E! Buyela kuye, thath’ indlela yakhe,
uz’ uthole ukuphila kuye ngomsa wakhe.

Jesu wami, izwi lakho lingibuyisile:
Sengikhala phambi kwakho, wo! ngangidukile.
Sengincenga ngenhliziyo uz’ ungamukele
ulesul’ icala lami, ungithethelele.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.