Busuku obuhle

Busuku obuhle obasilethela uJesu iNkosi,
uMhlengi wesintu. Ozelwe emzini
eBethlehema.

E! Kwabalusayo ngalobo busuku kwafik’
ingelosi zivel’ ezulwini, zihuba, zibonga
iNkosi uJesu.

Besab’ abelusi bebon’ ingelosi, bath’
ukuba bezwe ilizwi elihle, base bejabula,
babonga iNkosi.

Wozani makholwa, masize kuJesu, musan’
ukwesaba ukuza kuyena, ogcwele uthando
nomusa omkhulu.

0! Jesu omnene, E! Ngane emnandi ubiz’
inhliziyo, nansi-ke yithathe; ayibe eyakho,
ilondwe nguwena.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s