E! Khalani-ke

E! Khalani-ke mabandla ezulu,
nisililis’ isililo esikhulu.
Ngoba iNkosi yezulu nomhlaba
bayibethele emthini wehlazo.
Nang’ ebethelwe enqanyuleziwe.
Bambhobozil’ izinyawo nezandla.
Wo! ngobuhlungu nosiz’ olu ngaka,
esesifela thin’ esiyizoni.

Ake nibheke osonqamlezweni!
Akasemuntu, qha usengumnyundu.
Wonke umzimba usungamanxeba,
wopha igazi, udliw’ ubuhlungu.
Jesu omuhle, wen’ olengisiwe
lapho emthini oyisiphambano:
Wo! sakuhlupha kangaka ngezono.
Sithethelele, sibheke ngomusa.

Nanti igazi elopha ngamandla
emanxebeni oMhlengi uJesu.
Nang’ esifela ngothand’ olukhulu,
esikhokhel’ inhlawulo yezono.
E! zingelosi wozani nisize,
khongozelani igaz’ elingcwele,
elichithelw’ ukuhlanza izono,
lisivulele isango lezulu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.