Hubani makholwa

Hubani makholwa sihube kudum’
amagama amahle, kuthabe izulu

nomhlaba ngokuba kuzelwe uMhlengi,
bongani sibonge ingane ezelwe
eBethlehema lengane elel’ emkhombeni
nguyen’ uMsindisi womhlaba.

Useze wazalwa uMhlengi,
esasimthenjiswe yiNkosi. Sesizovulelwa
iZulu, esasilivale ngokona. Ncincani
nesase, makholwa, ngenhlanhla enkulu
kangaka, bongan’ umus’ owenziwe
yiNgane elel’ emkhombeni.

Zwanin’ ingelosi zihuba,
zibika uxolokubantu, zibiza intand’
evumayo, evuma indlela yoMhlengi,
yikhona kuyoba ubuhle kubantu
abahle bomhlaba, kubongwe iNkos’
ephezulu ngodumo olungapheliyo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.