Indlela yonqamlezo

Jesu, Jesu, wen’ oweza kulomhlaba,
uze kusihlenga sonke:  Sihawukele,
sihawukele,  sicela kuwe Nkosi,
yihl’ usithethelele.

Jesu, Jesu, wen’ owanqunyelw’ ukufa
ngenxa yethu, thina zoni: Sihawukele

Jesu, Jesu, owavuma ukuthweswa
unqamlezo olunzima: Sihawukele

Jesu, Jesu, owasindwa unqamlezo,
waze wawa kabuhlungu: Sihawukele

Jesu, Jesu, wen’ owadabuk’ impela
uhlangana noMaria: Sihawukele,
sihawukele,  sicela kuwe Nkosi,
yihl’ usithethelele.

Jesu, Jesu, owath’ ukhathel’ impela
waphunyuzwa uSimoni: Sihawukele

Jesu, Jesu, owabong’ uVeronika ngoba
ekwesul’ ubuso: Sihawukele

Jesu, Jesu, owabuya wawa phansi
ngokusindwa unqamlezo: Sihawukele

Jesu, Jesu, wen’ owaduduza labo
Ababekudabukela: Sihawukele

Jesu, Jesu, owaphinda futhi wawa,
ukhathele okokufa: Sihawukele,
sihawukele,  sicela kuwe Nkosi,
yihl’ usithethelele.

Jesu, Jesu, omanxeba athunukwa
ngokususwa izingubo: Sihawukele

Jesu, Jesu, wena owanqanyulezwa
kabuhlungu ngenxa yethu: Sihawukele

Jesu, Jesu, owafel’ onqamlezweni
ngokuthanda thina zoni: Sihawukele

Jesu, Jesu, owethulw’ onqamlezweni
wasingathwa uMaria: Sihawukele,
sihawukele,  sicela kuwe Nkosi,
yihl’ usithethelele.

Jesu, Jesu, owabekwa elibeni
elalingesil’ elakho: Sihawukele

Jesu, Jesu, wena Mvana ecwebile, sus’
izono zethu zonke: Sihawukele… :

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.