Kuhlum’ imbali enhle

Kuhlum’ imbali enhle kulolohlang’ oluhle.
OlunguYese lowo ukhokho kaMaria.
Imsulwa leyombali, idlul’ izingelosi,
ngobuhle nobungcwele.

Imbali leyo enhle, engiyishoyo belu,
inguMaria phela uNina oyingcwele,
Oyena wakhwezelwa ubuVirigo bakhe
nakuba enguNina.

Ngaleyombali enhle kwavela isithelo,
uJesu uMsindisi uMhlengi wethu sonke,
amzel’ eBethlehema phakathi kobusuku
kwesikabhadakazi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.