Lalelan’ izingelosi

Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla.
Zithi, kadunyiswe yena uMsindisi ozelweyo.
Nina bantu sukumani nihlangane nengelosi nithi,
usezelw’ uKristo usekhon’ eBethlehema.
Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla.

Uyabongwa ezulwini oyiNkosi yaphakade;
nom’ enjalo wakuvuma ukuzalwa uMaria.
Yena onguNkulunkulu ungumuntu ngokuzalwa;
uhambele thin’ abantu yen’ ongu-Emmanuel.
Lalelan’ izingelosi zihambel’ ozelwe namhla.

Siyambong’ othulisayo siyambong’ okhanyisayo,
zonk’ izizwe ezivuma ukukholwa zosindiswa.
Kade wayenobukhosi sesimbona eyingane;
ngokwehlela kwakhe lapha sokhuliswa thina bantu.
Lalelan’ izingelosi zimhubel’ ozelwe namhla

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.