Wo! ngobukhulu

Wo! ngobukhulu benhlupheko, E! Msindisi wami.
Mhla uzidela nokuphila ngosindiso lwami.
Wawukhathazwa udunyazwa,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Zonke izon’ engazenzayo, wangithwalela;
onk’amacala enganginawo wangihlawulela.
Wanyamezela uthulile,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuhlungu bemivimbo owayithola;
Wo! ngokusinda konqamlezo owaluthwala;
wangikhokhela inhlawulo,
ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuhlungu benhliziyo usuyalela;
nokho eyakho iNhliziyo yathethelela;
nezitha zakho wazihlenga.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Wo! ngobuningi benyembezi ungililela;
woz’ungesule inyembezi mhla ngiyalela.
Inhlungu zami wozithwala.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

Nkosi, icala lam’ linzima wongihawukela;
woz’ungibheke ngobubele mhla kwahlulelwa.
Wongamukela ngomsa wakho.
Ngobonga ngani eNkosini ngingenalutho?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.