Wo! Ngosizi lwakho

Wo! Ngosizi lwakho, Jesu, owaluzw’
enhliziyweni, ngamhla ujuluk’ igazi
ngenxa yamacala ethu.

Ingelosi zambongoza zikubon’
usensikeni, woph igazi ngokushaywa
ngenxa yethu thina zoni.

Waqheliswa kabuhlungu! Wo! ngosizi
olungaka,bakubhinqa bakuhleka,
wena Nkosi yobukhosi.

Jesu Ndoda yezinsizi, wayiswa-ke
eKhalvari ulwetshethe unqamlezo
olukhulu olunzima.

Babethel’ izandla zakho, babethela
nezinyawo,walengiswa waze wafa,
uhlawul’ izono zethu

Jesu Mvana ecwebile, eyahlatshwa
ngenxa yethu, s’yalubong’ uthando
lwakho, owasisindisa ngalo

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.