Wozani makristo

Wozani makristo wozani nisheshe
sombona uJesu uKristo iNkosi owehl’
ezulwini wehlel’ emhlabeni elethe uxolo
nenhlanhla nobuhle.

Nango-ke uJesu elel’ emkhombeni,
emncane emnene, ehläba umxhwele.
Wozani sethabe, sesase, sename,
sihub’ amahubo sibonge lengane.

E! Nang’ uMaria ekhonza uJesu.
Wethaba ebona umntwana omuhle,
noJosef, E!Naye, ubonga lomntwana
odlul’ ingelosi ngobuhle nomusa.

Yizwan’ ingelosi zihuba kamnandi,
zitusa lomntwana olel’ emkhombeni.
Bonan’ abelusi beguqe ngakuye.
Besasa ngokuba kuzelwe uMhlengi.

Nathi-ke sithanda lomntwana omuhle,
simtusa, simbonga ngehubo elihle,
simnik’inhliziyo, ahlale kuzona.
Ahlale kamnandi angaze amuka.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.