Woza Moya onguMdali

Woza Moya onguMdali, uhambel’ izinhliziyo,
ezadalwa nguw’ uqobo zigcwalise ngegrasiya.

Wena onguMthokozisi, sipho sikaNkulunkulu,
uluthand’ oluvuthayo, isiphethu sokuphila.

Ziyinkoth’ izipho zakho, uyisandla sikaYise,
Wen’ esakuthenjiswayo siphe ukuhlakanipha.

Khanyisel’ ingqondo yethu, luvuthis’ uthando kithi;
siqinise, uselaphe thin’ esibuthakathaka.

Xosh’ isitha seth’ esibi usinik’ uxolo lwakho,
khona sizoxway’ okubi, silandele wena Mholi.

Ake usikhanyisele, saz’ uYise neNdodana,
sazi nawe Mthokozisi Moya wabo bobabili.

Lonk’ udum’ olukaYise neNdodan’ uMafavuke,
nawe Moya Mthokozisi, izikhathi ngezikhathi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.