Woza Moya oyiNgcwele

Woza Moya oyiNgcwele,
uphumise imisebe
yokukhanya kwaphezulu.

Woza Yise wabampofu,
wen’ osiph’ izipho zakho
Khanyisela inhliziyo.

Wen’ ongumduduz’ omuhle,
ohambel’ izinhliziyo
Uyakuziqabulisa.

Uphumuz’ abakhathele,
upholisa libalele,
Ungumsizi osizini.

Wen’ osilethel’ inhlanhla,
zigcwalis’ izinhliziyo
Zamakholwa akho onke.

La umuntu engenawe,
akakwaz’ ukwenza lutho,
Qhabo konke konakele.

Ak’ ugez’ okungcolile!
Swakamisa okomile!
Bopha izilonda zonke!

Sithambise silukhuni,
sivuthise lasibanda,
Ubuyis’ abadukile.

Wacwebise amakholwa
athembile kuwe njalo
Ngazo zonk’ izipho zakho.

Siph’ umvuzo wokulunga
sisindise mhla sifayo,
Sithokoze kuwe njalo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.