Akatusw’ uBaba wethu

Akatusw’ uBaba wethu,
onguYise waphakade.
Ayituswe neNdodana,
enguMhlengi wethu sonke.
NakuMoya Ocwebile.
E! Udumo alube kuwo.

Sibusise Baba wethu o
wadal’ izinto zonke.
Sibusise Mhlengi wethu
owafela thina zoni,
wena Moya Ocwebile.
Sicwebise thin’ abakho.

E! Buthathu Obucwebile,
sikhuleka kuwe njalo,
sithi kanye nengelosi:
“Ucwebile wena Nkosi!
Mawutuswe udunyiswe.”
Ngazo zonke izikhathi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.