E! Nhliziyo yoMsindisi

E! Nhliziyo yoMsindisi, nampa thina size kuwe,
sizobonga sizoncenga, wen’ ogcwele 
umusa wonke.

E! Sihlalo sobunene yiba nobunene kithi:
uyalwaz’ usizi iwethu ake usilulamise.

INhliziyo yakho Jesu, ilulonto lokulunga.
INhliziyo zethu zimbi zicwebise Jes’ omnene.

Ungowokukhaliphisa banobuthakathaka,
yenza inhliziyo zethu zikhaliphe njengeyakho.

E! Nhliziyo enomusa, eyahlatshwa ngenxa yethu,
akusicashise kuwe, uma sivelelw’ usizi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.