E! Sikhuleka kuwe

E! Sikhuleka kuwe Nkosi yethu,
sikudumisa, sinkwa sokuphila.

Jesu! Jesu! Jesu! Ucwebile njalo.
Sikutusa Jesu wethu osihialel’ elathini.

Sicela kuwe Nkulunkulu wethu ukuba
usihlab’ inhlanhla sonke, :Jesu… 

E! Sinkwa esivela ezulwini awub’
umphako wethu mhla sifayo, :Jesu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.