Lonke ibandla

Lonke ibandla labakholwayo.
Alihlangane, lizodumisa
osihlalele la elathini,
onguMsindisi wethu omnene.

Nang’ uJesu uMsindisi,
nangu eza 
ngobunene.
Lungisani inhliziyo
az’ 
angene kuzo.

Asilibonge, silidumise
iSakramente eliyingcwele.
Nasi isinkwa sasezulwini
obukusona bonk’ ubumnandi.

Bheka, Jesu, silusizi,
woza usilulamise
Mhlengi wethu yakha kithi,
usilonde njalo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.