Ngcwele, ngcwele, ngcwele

Ngcwele, ngcwele, ngcwele wena oyiNkosi
unamandla onke ukhona ezulwini.
Ngcwele, ngcwele, ngcwele unomusa wonke
wen’ ongubuThathu siyabonga Wena.

Ngcwele, ngcwele, ngcwele, bonke abangcwele
bakhothama kuwe babonga Wena,
Nkosi, onke amaviyo akhon’ ezulwini
ahlal’ ekubonga ngunaphakade.

Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Wena ophezulu
thina esonayo asikuboni manje,
uyingcwele Wena, kakho ongangawe;
uphelele Wena ukulunga kwakho.

Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Wena onamandla,
mawubongwe, wen’ owenz’ izinto zonke
ngcwele, ngcwele, ngcwele, Wena onomusa.
Wen’ ongubuThathu, kodw’ ubumunye. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.