Ngiyalidumis’ igazi

Ngiyalidumis’ igazi likaJesu uMsindisi.
Alichitha kabuhlungu, ngamhla ejuluk’ igazi.
Walijulukiswa yimi ngazo zonk’ izono zami.

Shwele Gazi loMsindisi
elachithwa ngenxa yami.

LeliGazi loMsindisi lopha kabuhlungu ngami,
lopha ezandleni zakhe, lopha futh’ ezinyaweni.
Ngoba ebethelwe ngami ehlawul’ izono zami.
Shwele…

LeliGazi likaJesu lingivulela izulu.
Lingumthombo wokuphila nentokozo zaphakade.
Nginethemba lokusinda ngenxa yalo leliGazi.
Shwele…

Banenhlanhla labo bantu abagez’ izono zabo.
eGazini laleMvana eyahlatshw’ onqamlezweni.
Zonk’ izono ziyesulwa ngalo leliGaz’ elihle.
Shwele…

LeliGazi losindiso lalifanekisw’ endulo,
lapho kwakuhlatshw’ iMvana eyingcwele yePhasika.
Liyangisindis’ impela ekufeni kwaphakade.
Shwele

Liyangicelel’ umusa nxa kugcinwa
umhlabiso wesivumelwan’ esisha eMiseni elingcwele,
lingihlab’ inhlanhla yonke nxa ngikhona eMiseni.
Shwele

Inhliziyo yami Jesu ikulangazel’ impela
ukulamukel’ iGazi losindiso lwaphakade.
Owaloph’ onqamlezweni ngokuthanda mina soni.
Shwele…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.