Nhliziyo yoMsindisi

Nhliziyo yoMsindisi, siphethu sokuphila,
Sengathi wonk’ umhlaba, unga kwazisa uthi:
Udum’ alube kuwe Nhliziyo yoMsindisi,

ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo;
ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo.

Bonani leNhliziyo egcwele ubunene
yagwazwa ngenxa yethu, yaphum’ igazi lonke:
Udum’ alube kuwe…

E! Jesu, inye into engiyicela kuwe:
eNhliziyweni yakho ungiph’ indawo nami:
Udum’ alube kuwe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.