Nina ocwebe cwe

Nina ocwebe cwe. Mame omuhle,
unobubel’ unomusa kithina,
siyakuthanda Wen’ othandwayo.
Mame, Mame omuhle.

Mbali emhlophe qhwa, Virigo elihle,
elinhliziyo imhlophe njengeqhwa,
zenze ezethu zibe yingcwele.
Virigo, Virigo elihle.

Nakhu siguqe la, siyakubonga wena
Maria ogcwel’ igrasiya,
siyakutusa Nina woMdali,
Yethi, Yethi! Maria.

Wen’ ophezulu le, akusilonde thin’
esahlengwa nguJes’ umntanakho,
ngamhla sifayo wosigodusa,
Mame, Mame! omuhle

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.