Nkosikazi, Mame wethu

Nkosikazi, Mame wethu,
Yethi! Virigo elimnene.
Nampa thina sing’ abakho.
Usibheke ngobubele.

Uthandeka eNkosini,
wena mbali ecwebile.
Ungumduze emeveni;
sicelele thina zoni.

Kuzo zonke izingozi
masibalekele kuwe;
Sicelele kuMsindiSi
owazaiwa nguwe Mame.

E! Nkanyezi yasolwandle
yikhanyis’ indlela yethu,
Usiyise ezulwini,
embusweni womntanakho.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.